Skip to content

Wat kan accant voor u betekenen?

De dagelijkse praktijk confronteert organisaties en professionals met problemen, dilemma’s en vragen die Leren en Ontwikkelen noodzakelijk maken.

Accant staat de organisatie en de individuele professional in de mensgerichte beroepen bij dit leer/ontwikkelproces graag terzijde met training, begeleiding, coaching en supervisie.

We bieden die diensten bij voorkeur aan in hun onderlinge samenhang, als leer- en ontwikkeltrajecten. Voorop staat dat echter dat Accant elk aanbod met u op uw maat snijdt: passend bij uw wensen en behoeftes, uw organisatie en uw budget.

Lees meer over ons werk in het portfolio.

Presentie- aanbod: Introductiebijeenkomst

Accant laten zich in haar werkwijze leiden door de uitgangspunten van presentie. Wij inspireren u op onze beurt graag met introductiebijeenkomsten, al dan niet gevolgd door een aansluitend trainingsaanbod. In de introductiebijeenkomsten staat het in beeld brengen van en het uitwisselen over de uitgangspunten en praktijken van presentie centraal, zoveel mogelijk gekoppeld aan de ervaringen en bevindingen van de deelnemers. In de training voor professionals en management dienen de inhoudelijke en methodische uitgangspunten van presentie als basis voor de vertaling en toepassing van de presentietheorie voor de eigen cliëntgroep. 

Innovatie en interimmanagement

Bij Accant staan mensen (de zorgverlener én de zorgvrager, de uitvoerende én de leidinggevende, de manager én de directeur) in hun onderlinge relationele verband centraal. We plaatsen zorg in de betekenisvolle context die ze heeft voor de mensen die haar behoeven én voor de professionals en organisaties die er in voorzien. Dat gezichtspunt (her)opent inspiratiebronnen voor vernieuwing en verbetering in de uitvoering, inrichting en organisatie van zorg in hun onderlinge samenhang.

Accant is een inspirerende partner bij de ontwikkeling van nieuwe ideeën in de uitvoering en organisatie van de zorg. Voor Accant is organisatieontwikkeling in de lijn van het transitie-denken vooral: ruimte maken voor de ontwikkeling van mensen, niet los van maar op de juiste plaats in de organisatie waar zij samen vorm aan geven. Onze diensten kunnen daarbij naar behoefte vorm krijgen als project- of interimmanagement, trajectbegeleiding of –ondersteuning. We leveren daar vanuit onze ervaring in transitiemanagement graag onze bijdrage aan.

Supervisie, intervisie, coaching en begeleiding

Accant hanteert normatieve, reflectieve professionaliteit als basisprincipe voor goede hulp en daarmee als leidraad voor haar aanbod aan professionals in mensgerichte beroepen.

Met professionaliteit bedoelen we een hoge mate van bekwaamheid en vakmanschap, onder andere die om relaties aan te kunnen aangaan zonder de ander daarmee in eigen kaders te plaatsen. Onder reflectiviteit verstaan we dat een medewerker in staat is om kritisch te kijken naar eigen handelen, gevoelens en ideeën en die te delen met collega’s, waarbij hij het beraad zoekt. Normativiteit betekent hier dat een medewerker in staat is om ruimte te nemen om keuzes te maken (of juist niet te maken) die in de situatie van de cliënt nodig zijn.

Er wordt een gezamenlijke zoektocht ondernomen wordt naar het goede. Daarbij is ruimte nodig voor het ontwikkelen van mensbeelden en voor de eigen ethische opvatting en bestaansethiek. Bij normatieve reflectie gaat het om het kunnen verantwoorden van het handelen in het licht van gedeelde opvattingen over verantwoorde zorg. Dat betreft niet alleen het zorgend-handelen maar ook het management-handelen dat vrije ruimte dient te bieden voor onderzoek van waarden. Accant richt zich met haar ondersteuningsaanbod dan ook nadrukkelijk niet alleen op uitvoerenden, maar ook op leidinggevenden, management en directie.