Supervisie, intervisie, coaching en begeleiding

Accant hanteert normatieve, reflectieve professionaliteit als basisprincipe voor goede hulp en daarmee als leidraad voor haar aanbod aan professionals in mensgerichte beroepen.

Met professionaliteit bedoelen we een hoge mate van bekwaamheid en vakmanschap, onder andere die om relaties aan te kunnen aangaan zonder de ander daarmee in eigen kaders te plaatsen. Onder reflectiviteit verstaan we dat een medewerker in staat is om kritisch te kijken naar eigen handelen, gevoelens en ideeën en die te delen met collega’s, waarbij hij het beraad zoekt. Normativiteit betekent hier dat een medewerker in staat is om ruimte te nemen om keuzes te maken (of juist niet te maken) die in de situatie van de cliënt nodig zijn. Er wordt een gezamenlijke zoektocht ondernomen wordt naar het goede. Daarbij is ruimte nodig voor het ontwikkelen van mensbeelden en voor de eigen ethische opvatting en bestaansethiek. Bij normatieve reflectie gaat het om het kunnen verantwoorden van het handelen in het licht van gedeelde opvattingen over verantwoorde zorg. Dat betreft niet alleen het zorgend-handelen maar ook het management-handelen dat vrije ruimte dient te bieden voor onderzoek van waarden. Accant richt zich met haar ondersteuningsaanbod dan ook nadrukkelijk niet alleen op uitvoerenden, maar ook op leidinggevenden, management en directie.