Accant en Transitie

In het zoeken naar een optimale bijdrage aan goede, betekenisvolle zorg streven we naar duurzame ontwikkeling, over grenzen en domeinen heen.  Dat vraagt om transitie:

een fundamentele verandering van de dominante structuur, cultuur en werkwijze in zorg en welzijn (en op het breukvlak daarvan). Transitie-denken is in die zin ‘omdenken’: het doorbreekt vaste patronen en gebaande paden en stelt vanzelfsprekendheden ter discussie. Het gaat om een fundamentele verandering in denken en handelen, waarbij inhoud en proces hand in hand gaan. In dat vernieuwingsproces is de transitie-aanpak niet gericht op controleren en beheersen, maar op het creëren van ruimte voor nieuwe leerervaringen, nieuwe rollen en werkwijzen, nieuwe partijen en sectoren.

En voor een nieuwe mindset: van aanbodgericht naar mensgericht, van maakbaarheid naar kwetsbaarheid, van behoudend en risicomijdend naar innovatief en ondernemend.